Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp. z o.o. świadczy następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

1. Zapewnia:

– urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą,

– bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z tłumacza, zgłasza zamiar skorzystania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonuje się telefonicznie, bezpośrednio w Biurze Obsługi Abonenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@smsnet.pl. Tłumacz będzie dostępny w terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią uzgodnionym.

– Biuro Obsługi Abonenta dostępne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu,

– Znaki, których wzory określają załączniku nr 1-3 do rozporządzenia, po lewej stronie drugich drzwi wejściowych do Biura Obsługi Abonenta,

– udogodnienia o których mowa powyżej są udostępniane w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy Ku Słońcu 63/1 w Szczecinie oraz Lelewela 25 w Sosnowcu od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których Biuro Obsługi pracuje w skróconym czasie ( tzw. długie weekendy, okres wakacyjny) aktualne godziny otwarcia Biura dostępne są na stronie Operatora www.smsnet.pl

2. Udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały informacje o:

– wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

– cennik usług telekomunikacyjnych,

– ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, oraz jej wzór,

– regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

Na papierze przy użyciu dużej czcionki (Arial 16) w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy Ku Słońcu 63/1 w Szczecinie, Lelewela 25 w Sosnowcu oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej www.smsnet.pl

3. Oferuje – przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej:

– pomoc we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz uruchomienia usługi

4. Udostępnia:

– na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

5. Udostępnia – na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabowidzącą:

– informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym,

– szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym,

Przy czym w przypadku zgłoszenia żądania:

– przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – przedstawiciel Operatora realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury,

– dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura –przedstawiciel Operatora realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

6. Przekazuje

– na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.