RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka jawna, 71-047 Szczecin ul. Ku Słońcu 63/1, KRS 0000074585 [dalej: Administrator,Operator]. Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej
wysłanej na adres spółki, telefonicznie: 91 44 29 000 lub wysyłając e-mail: info@smsnet.pl

2. Inspektor Ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@smsnet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres Administratora.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. danych wskazanych przez Operatora jako niezbędne do zawarcia umowy, zgodnie z art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) i art. 6 pkt 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”);
b. w celu zapewnienia właściwego poziomu obsługi Abonenta zgodnie z art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej Abonenta w oparciu o informacje z Biura informacji gospodarczej, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO ( „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
c. w celu: naliczania opłat Abonenta i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich, zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO. Jednocześnie Operator informuje, iż dla celów naliczania opłat z tytułu świadczenia usług i rozliczeń operatorskich, przetwarzane będą dane transmisyjne obejmujące przypisany przez Operatora adres IP, dane lokalizacyjne (wskazujące położenie geograficzne sprzętu Operatora), dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia oraz dane o jakości połączenia;
d. w celu: marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej w zakresie danych transmisyjnych, zgodnie z art. 165 ust 3 i 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody.

4. Prawnie uzasadniony interes Administratora

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) jest:
a. w zakresie badania jakości technicznej świadczonych usług oraz użytkowanego sprzętu – zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych na jak najwyższym poziomie technicznym;
b. w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – ochrona interesów majątkowych Operatora;
c. stosowanie monitoringu w siedzibie Administratora w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony mienia.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: agenci i współpracownicy Operatora, podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem należności od Abonenta, inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, Biuro informacji gospodarczej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Operatora na podstawie podpisanych umów, w tym umów powierzenia.

6. Okres przechowywania danych osobowych

a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Operatora w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne lub w przepisach odrębnych;
b. dane pozyskane przez Operatora na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;
c. w przypadku gdy do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dojdzie, dane będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty ich pozyskania, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli pomimo nie zawarcia umowy, Operator będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń od osoby, która przekazała dane, to przez okres dochodzenia tych roszczeń.

7. Zgodnie z Rozdziałem III RODO „Prawa osoby, której dane dotyczą” posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, na warunkach określonych w art. 15 ;
b. prawo do ich sprostowania, na warunkach określonych w art. 16 ;
c. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na warunkach określonych w art. 17 ;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w art. 18 ;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, na warunkach określonych w art. 20 ;
f. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w art. 21 ;
g. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Informacja co do wymogów/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy, będzie skutkowało odmową jej zawarcia.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

 

Ciasteczka

 

 1. Serwis www.smsnet.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu SAT MONT SERVICE JACEK MRUK KRZYSZTOF MRUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Ku Słońcu 63/1, 71-047 Szczecin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • Do zapamiętywania informacji w koszyku zakupów.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, ustawień koszyka, stanu zalogowania.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.