Chcę zrezygnować z umowy przed końcem okresu zobowiązania

Abonent może zrezygnować z usług w każdym czasie trwania umowy zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu zobowiązania wiąże się z koniecznością zwrotu rabatu/ulgi udzielonej przy zawarciu umowy w wysokości proporcjonalnej do ilości okresów rozliczeniowych pozostałych do końca zobowiązania.  Łączna kwota przyznanych rabatów/ulg w okresie zobowiązania wskazana jest na pierwszej stronie umowy.