Panel SMS Poczta SMSnet Kontakt
sdf
as dasdw rwrwrwr

Aktualności

Zmiany w Regulaminie

Szanowni Abonenci,

informujemy, że w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej zachodzi konieczność dostosowania Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez „SAT-MONT-SERVICE” spółka jawna do treści tego rozporządzenia. W związku z tym, do treści Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez „SAT-MONT-SERVICE” spółka jawna wprowadza się następujące zmiany:

1. W §23 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez „SAT-MONT-SERVICE” spółka jawna:

1) dotychczasowe ust. 2,3,4:

„2. Reklamacje mogą być składane pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne, w każdej jednostce Operatora obsługującej Klientów.

3. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość wymaga potwierdzenia przez Operatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej złożenia za wyjątkiem udzielenia odpowiedzi w tym terminie.

4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu bezpośrednio w jednostce Operatora obsługującej Klientów, upoważniona osoba zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie reklamacji w formie pisemnej.”

otrzymują brzmienie:

„2. Reklamacje mogą być składane pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostąły wskazane przez Operatora, w każdej jednostce Operatora obsługującej Klientów.

3. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  wymaga potwierdzenia przez Operatora w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, chyba że operator w tym terminie udzielił odpowiedzi na reklamację.

4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu bezpośrednio w jednostce Operatora obsługującej Klientów, upoważniona osoba zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie reklamacji.”

2) dotychczasowy ust. 11: 

„11. Operator rozpatruje Reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wniesienia i udziela Abonentowi pisemnej odpowiedzi na Reklamację. Brak odpowiedzi w zakreślonym termie uważa się za uznanie reklamacji.”

 otrzymuje brzmienie:

„11. Operator rozpatruje Reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wniesienia i udziela Abonentowi odpowiedzi na Reklamację. Brak odpowiedzi w zakreślonym termie uważa się za uznanie reklamacji. Termin wskazany powyżej uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Operator wyśle odpowiedź o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.”

3) dotychczasowy ust. 15

„15. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać:

a) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej Wniosek Reklamacyjny,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji,

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty lub informację o zaksięgowaniu należności na poczet zadłużenia wobec Operatora,

e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo – w przypadku gdy reklamującym jest Klient – także o dochodzeniu roszczeń przed Prezesem UKE,

f) podpis upoważnionego pracownika Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.”

otrzymuje brzmienie:

„15. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać:

a) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej Wniosek Reklamacyjny,

b) informację o dniu złożenia reklamacji,

c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji,

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty  albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego,,

e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo – w przypadku gdy reklamującym jest Klient będący konsumentem, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

f) dane identyfikujące upoważnionego pracownika Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego przez niego stanowiska.” 

4) dotychczasowy ust. 18:

„18. Szczegółowe zasady reklamacji reguluje rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, z dnia 2004-10-01 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakie powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 226., poz. 2291.). „

otrzymuje brzmienie:

„18. Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.”

5) dodaje się ust. 19-21 w brzmieniu następującym”

„19. Za zgodą Abonenta, wyrażoną w reklamacji, w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej."

20. Przepisu ust. 18 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta do złożenia reklamacji.

21. Szczegółowe zasady reklamacji reguluje rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z dnia 24 lutego 2014 r.  w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2014r., poz. 284).”

 

Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.

W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Abonentowi przysługuje do dnia wejścia zmian w życie  prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ze skutkiem na dzień 30.06.2014r. W związku z tym, iż zmiany regulaminu wynikają ze zmiany obowiązującego prawa wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony z tego powodu przed upływem okresu czasu, na który została ona zawarta wiązać się będzie z koniecznością zwrotu wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (art. 57 ust. 6 w związku z art. 60a ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne)


Drukuj cofnij odsłon: 7861 aktualizowano: 2014-05-31 10:15 Do góry
design szczecin, projektowanie stron internetowych SMS Kontakt