Panel SMS Poczta SMSnet Kontakt
sdf
as dasdw rwrwrwr

Aktualności

Zmiany regulaminu świadczenia usług

Szanowni Państwo, w dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), a także zmiany przepisów kodeksu cywilnego dotyczące w szczególności sprzedaży konsumenckiej. W konsekwencji, 25 grudnia 2014 r. zmianie ulegną obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentem oraz prawa przysługujące konsumentowi w związku z takimi umowami, a w szczególności zasady odstąpienia od Umów abonenckich zawartych poza lokalem Operatora lub przy pomocy środków porozumiewania się ma odległość.

Realizują obowiązek ustawowy z dniem 25. grudnia 2014 r. z dniem 25 grudnia 2014 roku ulegają zmianie postanowienia § 4. ust. 6 do 8 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

Dotychczasowe brzmienie:

6. W przypadku, gdy Umowa została zawarta poza lokalem Operatora, Abonent, będący konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, składając oświadczenie wg poniższego wzoru:7. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy w trybie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, wywołuje taki skutek, jakby Umowa nie została zawarta. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy lub/i Aktywacji Usługi.

8. Za świadczenia w okresie do skutecznego złożenia przez Abonenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 Usługi Operatorowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie zgodne z Cennikiem proporcjonalnie do okresu ich świadczenia Abonentowi lub/i Bilingiem.

9. Postanowienia ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem § 18 Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia Umowy za pomocą środków porozumiewania na odległość.

Nowe brzmienie:

6. W przypadku, gdy Umowa została zawarta poza lokalem Operatora, Abonent, będący konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić na formularzu według poniższego wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe,7. W razie wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Abonent będący Konsumentem jest zobowiązany zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, udostępnimy na potrzeby realizacji Usług(i), Sprzęt Operatora a ponadto,

8. Jeżeli na wyraźne żądanie Abonenta będącego Konsumentem nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usług(i) przed upływem wskazanego w ust. 6 terminu do odstąpienia ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Operatora do chwili odstąpienia od Umowy.

9. Postanowienia ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zmiany w regulaminie pozostają bez wpływu na umowy zawarte przed 25 grudnia 2014 r.

Zarząd SMSNET

Drukuj cofnij odsłon: 7465 aktualizowano: 2014-12-19 14:23 Do góry
design szczecin, projektowanie stron internetowych SMS Kontakt