Panel SMS Poczta SMSnet Kontakt
sdf
as dasdw rwrwrwr

Aktualności

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług

Szanowni Abonenci,

informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Ponadto dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Obie te regulacje rodzą konieczność dokonania zmian w treści łączącego nas Regulaminu Świadczenia Usług. Zmiany obejmują następujące przepisy regulaminu:
I. § 13 ust. 21-23 otrzymuje brzmienie:

21. Maksymalna prędkość pobierania/wysyłania mierzona jest od routera brzegowego, uwzględnia także ograniczenia wynikające z parametrów punktu styku Sieci z zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego. Jest to prędkość, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danym momencie prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie sygnału (znaczna odległość od Sprzętu).
22. Zwykle dostępna prędkość pobierania oraz wysyłania danych to prędkość, której Abonent może oczekiwać na poziomie 3/4 prędkości maksymalnej przez 50 % doby, chyba, że Umowa albo Regulamin Promocji stanowi inaczej.
23. Prędkość minimalna pobierania oraz wysyłania danych to prędkość, którą Operator zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa 1/4 % prędkości maksymalnej,

II. W § 13 dodaje się ust. 24-34:

24. Usługa dostępu do sieci internet SMSNET umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Operator nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia.
25. Operator nie limituje ilości przesyłanych danych. Wyższa prędkość przesyłania danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej szybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 30 Mb/s pobierania danych. Ultraszybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 100 Mb/s pobierania danych. Dla poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów (dla każdego Urządzenia osobno):
a) usługi telefoniczne VoIP - 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;
b) przeglądanie stron www - 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;
c) oglądanie wideo w jakości SD - 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;
d) oglądanie wideo w jakości HD - 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;
e) oglądanie wideo w jakości 4K - 18 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;
f) rozmowy wideo HD – 1,5 Mb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;
g)- gry sieciowe czasu rzeczywistego - 2 Mb/s pobierania i 1,5 Mb/s wysyłania, opóźnienie 30 ms.
26. Operator gwarantuje, że parametry Usługi obejmujące wahanie opóźnienia oraz utratę pakietów nie ograniczają możliwości korzystania z wyżej opisanych usług.
27. Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści, w szczególności w przypadku, w którym parametry te spadną poniżej wartości wskazanych w ust. 25.
28. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika), w szczególności ust. 29-30 poniżej, Operator traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji.
29. W celu utrzymania optymalnych warunków dostępu do Internetu Operator usług stosuje środki monitorowania ruchu oraz zarządzania ruchem, takie jak: kolejkowanie, priorytetyzacja, rezerwacja, czasowa alokacja transmisji, przelewy ruchu i unikanie przeciążeń. Środki te są stosowane nie dłużej, niż jest to konieczne. Operator dopuszcza stosowanie środków zarządzania ruchem w oparciu o zdefiniowane kategorie ruchu wyłącznie w przypadku, w którym okaże się to nieuniknione z technicznego punktu widzenia. Środki zarządzania ruchem nie są dyktowane względami handlowymi.
30. Środki zarządzania ruchem nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji ani usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne (i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby:
a) zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu,
b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, Usług oraz Urządzeń,
c) zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.
31. Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia, a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.
32. Na zasadach określonych w przepisach prawa Operator może oferować usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.
33. Znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 21-23 ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE stanowią nienależyte wykonanie Umowy zawartej z Abonentem.
34. W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 20-23 Abonentowi przysługują środki opisane w § 23 i § 27 ust. 3 i 3a.

III. W § 15 dodaje się ust. 10-12.

10. W ramach usług mobilnych GSM w zakresie dostępu do sieci internet prędkość internetu wskazana w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo w Regulaminie Promocji jest prędkością szacunkową maksymalną pobierania/wysyłania danych, chyba że coś innego wynika z wyżej wskazanych dokumentów.
11. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danym momencie prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: technologii przesyłu danych z której korzysta Abonent, aktualne obciążenie stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału od stacji nadawczej, stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych urządzeń Abonenta, warunków atmosferycznych, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na urządzeniu Abonenta aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall). W związku z powyższym w wielu sytuacjach osiągnięcie szacunkowej prędkości może nie być możliwe.
12. W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 10 Abonentowi przysługują środki opisane w § 23 i § 27 ust. 3 i 3a.

IV. W § 23 ust. 2 na końcu dodaje się zdanie:

Wskazane środki komunikacji mogą być także wykorzystane w celu ustalenia stanu rozpoznania złożonej reklamacji.

V. W § 27 dodaje się ust. 3a w brzmieniu następującym:

3a. Oprócz środków ochrony prawnej opisanych w § 23 i § 27 ust. 3 Abonentowi przysługują środki ochrony prawnej w postaci wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

VI. W § 23 dodaje się ust. 22 w brzmieniu następującym:

22. W przypadku, gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze, zgodzie albo odmowie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE.

VII. § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Spory między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem, zamiast postępowania przed sądami powszechnymi, mogą być rozwiązywane na drodze polubownej w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich toczonego przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub rozstrzygane przed polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warunki i zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich alternatywnego określają przepisy art. 109 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i aktów wykonawczych do tej ustawy a warunki i zasady postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Prezesie UKE określa art. 110 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Zmiany wskazane w pkt I-V wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., natomiast zmiany wskazane w pkt VI i VII wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.
W przypadku braku akceptacji wskazanych wyżej zmian regulaminu przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Mając na uwadze fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie się wiązać z koniecznością zwrotu udzielonej Państwu przy zawarciu umowy ulgi.
Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 10 stycznia 2017 r.

Drukuj cofnij odsłon: 4819 aktualizowano: 2016-12-12 14:26 Do góry
design szczecin, projektowanie stron internetowych SMS Kontakt