Panel SMS Poczta SMSnet Kontakt
sdf
as dasdw rwrwrwr

Aktualności

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług

Szanowni Państwo,

Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Spółka Jawna informuję, że od dnia 30. kwietnia 2016r. zmianie ulegnie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany w Regulaminie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.

W związku z powyższym, do treści Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez „SAT-MONT-SERVICE” spółka jawna wprowadza się następujące zmiany:

 W par. §13. Usługa stacjonarnego dostępu do sieci Internet dodaje się

 

 

20. W ramach usługi stacjonarnego dostępu do sieci internet prędkość internetu wskazana w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo w Regulaminie Promocji jest prędkością maksymalną pobierania/ wysyłania danych, chyba że coś innego wynika z wyżej wskazanych dokumentów.

 

 

21. Maksymalna prędkość pobierania/wysyłania mierzona jest do routera brzegowego Operatora. Prędkość pobierania i wysyłania danych jest uzależniona od możliwości technicznych łącza telekomunikacyjnego w danym obszarze sieci Operatora, możliwości technicznych urządzenia Abonenta oraz od możliwości serwisów internetowych, z którymi komunikuje się Abonent.

 

 

22. Zwykle dostępna prędkość pobierania oraz wysyłania danych wynosi 3/4 prędkości maksymalnej, chyba że Umowa albo Regulamin Promocji stanowi inaczej. 

 

 

23. Prędkość minimalna pobierania oraz wysyłania danych wynosi 1/4 prędkości maksymalnej, chyba że Umowa albo Regulamin Promocji stanowi inaczej.

 

W § 22 ust. 11 w brzmieniu dotychczasowym:

"Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji poza Siecią – Routerem brzegowym"

otrzymuje brzmienie:

11. Operator zapewnia przepustowość transmisji w ramach Sieci do Routera brzegowego w zakresie wskazanym w § 13 ust. 20-23.

Jednocześnie informujemy, że Abonentowi przysługuje do dnia 01.05.2016r. w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ze skutkiem na dzień ich wejścia w życie. W związku z tym, iż zmiany regulaminów wynikają ze zmiany obowiązującego prawa wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony z tego powodu przed upływem okresu czasu, na który została ona zawarta, wiązać się będzie z koniecznością zwrotu wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (art. 57 ust. 6 w związku z art. 60a ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne).

Regulamin Promocji

 

Drukuj cofnij odsłon: 7440 aktualizowano: 2016-04-01 11:33 Do góry
design szczecin, projektowanie stron internetowych SMS Kontakt