Panel SMS Poczta SMSnet Kontakt
sdf
as dasdw rwrwrwr

Aktualności

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług

Szanowni Abonenci,

informujemy, że z dniem 12 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne, efektem której będzie to, iż konsumenci nie będą już mieli możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

Okoliczność ta rodzi konieczność dokonania zmiany w treści łączącego nas Regulaminu Świadczenia usług telekomunikacyjnych Zmiany obejmują § 20 ust. 15 lit e i § 25 ust. 3 regulaminu, które otrzymują brzmienie:

§ 20 ust. 15 lit e
„e. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo – w przypadku gdy reklamującym jest Klient będący konsumentem, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,”

§ 25 ust. 3
„3. Spory między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem, zamiast postępowania przed sądami powszechnymi, mogą być rozwiązywane na drodze polubownej w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich toczonego przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl Warunki i zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa przepis art. 109 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i aktów wykonawczych do tej ustawy.”

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 12 września 2018 r.

W przypadku braku akceptacji wskazanej wyżej zmiany regulaminu przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Mając na uwadze fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie się wiązać z koniecznością zwrotu udzielonej Państwu przy zawarciu umowy ulgi. Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 12 września 2018 r. Treść Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych z naniesionymi zmianami znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Zarząd Spółki

Drukuj cofnij odsłon: 326 aktualizowano: 2018-08-16 15:14 Do góry
design szczecin, projektowanie stron internetowych SMS Kontakt