Panel SMS Poczta SMSnet Kontakt
sdf
as dasdw rwrwrwr

Aktualności

Informacja o danych Osobowych

Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg informacji dotyczących tego jakie dane osobowe i w jaki sposób są przez nas przetwarzane. Wskazujemy tu również, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas tych danych.

Informacja dla Abonenta dotycząca danych osobowych.

 

1. Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka Jawna w Szczecinie ul. Ku Słońcu 63/1  71-047 Szczecin KRS 0000074585 zwany dalej Operatorem informuje, że jest administratorem danych osobowych Abonenta.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Operatora można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@smsnet.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Operatora wskazany w pkt. 1.

3. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta podane przez Niego w formularzu wniosku o zawarcie umowy i innych formularzach i dokumentach służących do aktualizacji tych danych lub przekazanych mu przez Abonenta w inny sposób, wskazanych przez Operator jako niezbędne do zawarcia lub realizacji przez Operatora umowy z Abonentem.

4. Operator za zgodą Abonenta może ponadto przetwarzać inne niż wskazane w pkt. 3 dane osobowe Abonenta podane przez Niego w formularzu wniosku o zawarcie umowy oraz innych formularzach i dokumentach służących do aktualizacji tych danych lub przekazanych mu przez Abonenta w inny sposób.

5. Operator informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat z tytułu świadczenia Usług lub/i rozliczeń operatorskich przetwarzane będą dane transmisyjne obejmujące przypisany przez Operatora adres IP, dane lokalizacyjne (wskazujące położenie geograficzne Sprzętu), dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia oraz dane o jakości połączenia. Za zgodą Abonenta może przetwarzać te dane dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.

6. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:

6.1. Dane zawarte w pkt. 3: zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz realizacja prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

6.2. Dane zawarte w pkt. 4: zawarcie i realizacja usług telekomunikacyjnych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

6.3. Dane zawarte w pkt. 5: naliczanie opłat abonenta i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich i realizacja prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku zgody abonenta cel: marketing usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej, na podstawie art. 165 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

6.4. Dane zawarte w pkt 3-5:

a) w zakresie badania jakości technicznej świadczonych usług oraz użytkowanego sprzętu – zapewnienie świadczenia usług na jak najwyższym poziomie technicznym,

b) w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń – ochrona interesów majątkowych Operatora,

są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

c) w zakresie marketingu usług telekomunikacyjnych są przetwarzane na podstawie zgody Abonenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie odbiorców: agenci i inni przedstawiciele Operatora, Call Center, podmioty i instytucje zajmującym się dochodzeniem należności od Abonenta, inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, przewoźnicy, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi techniczne na rzecz Operatora (rozwój i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych i usług internetowych), archiwizatorzy dokumentów, organy państwowe i instytucje, którym Operator zobowiązany jest przekazać dane Abonenta na mocy odrębnych przepisów.

8. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora.

8.1. Dane, o których mowa w pkt. 3-5 będą przetwarzane przez Operatora w okresie obowiązywania umowy lub kolejnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne lub w przepisach odrębnych. Dane pozyskane przez Operatora wyłącznie na podstawie zgody Abonenta będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

W przypadku gdy do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dojdzie, dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od daty ich pozyskania, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli pomimo niezawarcia umowy Operator będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń od osoby, która przekazała dane, to przez okres dochodzenia tych roszczeń. 

8.2 Abonent ma prawo do:

a) dostępu do jego danych osobowych w bazie Operatora i ich sprostowania w siedzibie Operatora lub lokalnym BOA na warunkach określonych w art. 15 i 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

b) usunięcia danych na warunkach określonych w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) ograniczenia przetwarzania danych na warunkach określonych w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d) przenoszenia danych na warunkach określonych w art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

e) zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych na warunkach określonych w art. 21 i 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.3. Abonent w odniesieniu do danych wskazanych w pkt. 4, a w pkt. 3 i 5 w zakresie, w jakim są one przetwarzane dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.4. Abonent ma prawo wnieść na działania Operatora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.5. Dane wskazane w pkt. 3 i 5 są danymi niezbędnymi do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 3 i 5 wynika z podanych wyżej przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne, ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, przetwarzanie danych określonych w pkt 4 odbywa się za zgodą Abonenta, który nie jest zobowiązany do ich podawania.

 

 

 

Z poważaniem,

Zarząd Spółki

Drukuj cofnij odsłon: 620 aktualizowano: 2018-05-25 14:36 Do góry
design szczecin, projektowanie stron internetowych SMS Kontakt